خدایا تو را چه کسی در آغوش میگیرد که اینچنین آرامی؟

+ کــدوم روز نوشته؟؟  یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲چه ســـاعتی نوشته؟؟  0:5 کــی نوشتــه؟؟ مهتاب  |